Adaugă resursă

Atenție: Resursele nou adăugate vor fi publicate după ce au fost revizuite.

OPȚIONAL: ,,NATURA, PRIETENA NOASTRĂ”

       Tipul opţionalului: integrat

      Clasa: pregătitoare

      Durata: 1an

Notă de prezentare

            Programa școlară pentru disciplina opțională ”Natura, prietena noastră” reprezintă o ofertă pentru curriculumul la decizia școlii, clasa pregătitoare.

            Disciplina are un buget de timp de 1 oră/ săptămână, pe durata unui an școlar. Având un pronunțat caracter integrat, această disciplină de studiu poate fi abordată ca o disciplină opțională la nivelul ariilor curriculare : ,, Om și societate”, ,, Arte”, ,,Tehnologii”.

            În momentul de față, câteva miliarde de oameni utilizează, deseori abuziv, resursele naturale ale pământului. Mulți specialiști sunt de părere că ritmul distrugerilor este prea mare și pune în pericol chiar viața pe pământ. Problemele mediului au devenit din ce în ce mai urgente de-a lungul timpului, iar educația ecologică ar trebui să devină o problemă a întregii comunități umane.

            Educația pentru protejarea naturii are ca scop îmbunătățira calității vieții și poate ajuta oamenii să câștige cunoștințe, deprinderi, motivații, valori, să-și asume responsabilități pentru menținerea calității vieții.

            În școală, educația pentru protecția naturii se întrepătrunde cu multe discipline de studiu. Copiii constituie un public important, ca gestionari, beneficiari, consumatori de mâine ai resurselor planetei. Copiii iubesc natura, iar prin acțiunile lor ar putea influența colegii, părinții, educatorii, membrii comunităților cărora le aparțin. Educarea în spiritul menținerii unui mediu sănătos sporește conștientizarea problemelor și înțelegerea valorilor personale, îi ajută pe elevi să-și evalueze și să-și clarifice sentimente în legătură cu natura înconjurătoare și cu propria contribuție la ameliorarea problemelor acesteia. Educația pentru menținerea unui mediu sănătos are și o componentă practică importantă: accentuează abilitatea de a acționa ca cetățean.

            În concluzie, programa propusă vizează mai multe aspecte: conștientizare, cunoaștere, atitudine, deprinderi, participare.

            Oferta curriculară a disciplinei opționale ,,Natura, prietena noastră”  este corelată cu:

-        Profilul de formare al absolventului de învățământ primar;

-        Ofertele curriculare ale celorlalte discipline care abordează aspecte relaționate tematic;

-        Modelul de proiectare curriculară a curriculumului național românesc.

Programa disciplinei opționale ,,Natura, prietena noastră” este elaborată potrivit modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe.

Structura programei include:

-        Notă de prezentare;

-        Competențe generale;

-        Competențe specifice și exemple de activități de învățare;

-        Conținuturi;

-        Sugestii metodologice;

-        Bibliografie și resurse.

Competenţele generale ale disciplinei ,,Natura, prietena noastră”  vizează achiziţiile elevului pentru întregul interval de studiu al disciplinei.

Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri de activităţi de învăţare, care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice. Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa şcolară sau de a le completa, astfel încât acestea să faciliteze un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi a proiectării unor parcursuri de învăţare adaptate specificului clasei şi elevilor. Activităţile de învăţare sunt variate şi antrenante, reuşind să-l plaseze pe elev în situaţii similare celor din viaţa reală.

Conţinuturile cuprind recomandări cu privire la temele propuse pentru dezvoltarea competenţelor. Ordinea abordării conţinuturilor, ritmul şi strategiile abordării acestora vor fi stabilite de cadrul didactic, în funcţie de caracteristicile grupului de elevi.

Sugestiile metodologice includ recomandări privind strategiile didactice şi proiectarea activităţii didactice, având rolul de a orienta cadrele didactice spre formarea competenţelor prevăzute de programă.

Arii curriculare vizate:

                                LIMBĂ ŞI COMUNICARE

                                MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

                                ARTE ŞI TEHNOLOGII

                                CONSILIERE ŞI ORIENTARE

COMPETENŢE GENERALE:

1.Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte familiare

2.Participarea la dialoguri, în situaţii diverse de comunicare

3.Asocierea unor elemente simple de exprimare prin intermediul artelor, muzicii şi sportului

4.Realizarea de obiecte/ lucrări/ construcţii, pe baza iniţiativei proprii

5.Exprimarea ideilor şi trăirilor persoale în relaţie cu lumea înconjurătoare, cu tradiţiile mediului apropiat.

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1.Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte familiare.

 

Competenţe specifice

Exemple de activităţi de învăţare

 

 

 

 

1.1 Perceperea mediului înconjurător în fiecare dintre cele patru anotimpuri, pe baza unor informaţii simple

 - ascultarea unor lecturi de pe suport electronic, care redau diferite sunete din natură;

- reproducerea unor  zgomote din natură şi mişcarea plantelor şi a animalelor din mediul apropiat;

- achiziţionarea unor materiale din natură ( frunze, flori, seminţe, etc.)

-  participarea la excursii, drumeţii în natură, în vecinătatea satului;

- participarea la exerciţii de recunoaştere şi clasificare a unor plante, animale, fenomene;

- participarea la observarea dirijată a unor planşe, ilustraţii, tablouri;

- rezolvarea unor fişe adecvate;

 

 

1.2.Conştientizarea schimbărilor petrecute în natură în fiecare anotimp, pornind de la lecturi, ilustraţii, observarea mediului înconjurător

-observarea unor fenomene şi procese din natură;

- comentarea  unor lecturi ale învăţătoarei specifice fiecărui anotimp;

- memorarea unor poezii, ghicitori, urături;

- întocmirea unui calendar al naturii pentru fiecare anotimp;

- realizare de desene, colaje, expoziţii cu aceste lucrări;

- interpretarea unor cântece/ colinde, specifice unui anotimp;

- participarea la unele operaţii experimentale (ex: ,,Gheaţa colorată’’;,Cum încolţeşte...?)

1.3.Descoperirea interdependenţei dintre vieţuitoare şi mediul natural

 -ascultă cu atenţie lectura învăţătoarei;

 - vizionarea unor filme/ PPT despre vieţuitoare;

- observarea dirijată/nedirijată a unor animale şi plante cunoscute copiilor,

 

1.4.Aplicarea normelor de conduită în contexte variate

 

 

-exerciţii de identificare şi respectare a  unor reguli de minimă protecţie a naturii şi sesizarea comportamentelor neconforme cu acestea (ex. ,,Asa, da! Asa, nu!’’)

-vizionarea unor filme/PPT-uri cu diferite locuri minunate din natură (din ţară şi străinătate)

-participarea la acţiuni de înfrumuseţare a grădinii şcolii;

 

 

2. Participarea la dialoguri, în situaţii diverse de comunicare

Competenţe specifice

Exemple de activităţi de învăţare

2.1.Construirea enunţurilor logice corecte din punct de vedere gramatical

-construirea de enunţuri corecte, îmbinate logic într-un mic text;

- povestirea liberă, comentarea simplă a unor poezii;

- completeze propoziţiilor cu cuvinte care lipsesc;

-formularea unor întrebări şi răspunsuri

- descrierea obiectelor, vieţuitoare sau fenomene naturale pe care le cunosc;

- dramatizarea poveştilor, scenetelor; şezători;

2.2.Integrarea cuvintelor şi expresiilor noi în mesaje şi propoziţii

- jocuri didactice vizând precizarea şi îmbogăţirea vocabularului;

-construirea de enunţuri proprii în care să integreze cuvinte şi expresii noi;

2.3. Exprimarea opiniei personale în legătură cu anumite aspecte observate, discutate

- participarea la exerciţii-joc: “Spune-ţi părerea!”

- participarea la jocuri de rol:,, Sunt anotimpul…”

- adresarea unor întrebări şi  formularea unor răspunsuri ;

 

2.4.Manifestarea iniţiativei în comunicare

- participarea la exerciţii specifice de antrenare a copiilor în discuţii pentru exprimarea opiniei personale

- participarea la exerciţii-joc: “Să continuie ideea...”

- participarea la execiţii de utilizare corectă a unor formule de adresare, întreţinerea unui dialog

 

3. Asocierea unor elemente simple de exprimare prin intermediul artelor, muzicii şi sportului

 

Competenţe specifice

Exemple de activităţi de învăţare

3.1. Perceperea frumosului din mediul înconjurător şi  aprecierea (pe baza cunoaşterii unor criterii emise cu ajutorul învăţătoarei)

- realizarea colecţiilor cu obiecte din natură;

- dramatizarea scenetelor;

- realizarea expoziţiilor cu lucrări proprii

- participarea la jocuri distractive : “De-a criticii prin expoziţie”

3.2. Observarea şi  comentarea caracteristicilor  unor modele date

-învăţarea unor versuri, cântece, dansuri, mişcări de gimnastică pe muzică ;

- observarea dirijată a compoziţiilor realizate :

 

3.3. Aplicarea unor acţiuni motrice de învăţare prin jocuri sportive

- întărirea sănătăţii, fortificarea şi călirea organismului prin jocurile specifice anotimpurilor (concursuri, întreceri: ”Hai la săniuș!”)

 

 

4. Realizarea de obiecte/ lucrări/ construcţii, pe baza iniţiativei proprii

 

Competenţe specifice

Exemple de activităţi de învăţare

4.1.Observarea caracteristicilor unor materiale din natură (ce pot fi utilizate în realizarea unor lucrări proprii)

- observaţii dirijate în timpul excursiilor, drumeţiilor;

- identificarea şi gruparea  materialelor în funcţie de caracteristicile lor

 

 

4.2. Realizarea diferitelor colecţii

- realizarea unui ierbar

- realizarea unui calendar / carte a naturii, folosind desene realizate de copii;

4.3. Realizarea operaţiilor simple de lucru cu materiale din natură în vederea obţinerii unor lucrări proprii

- realizarea lucrărilor individuale sau de grup: colaje, felicitări, tablouri, mărţişoare, podoabe, souvenir-uri, etc.

- descoperirea şi  oferirea altor soluţii de valorificare a materialelor din natură în confecţionarea unor lucrări din proprie iniţiativă ;

 

CONŢINUTURI

1.     Anotimpurilor (lunile, fenomene, sărbători)

2.     Animale (domestice şi sălbatice, alcătuirea corpului, hrănire)

3.     Plante (plante medicinale, flori din curtea casei, îngrijirea acestora)

4.     Poveştile anotimpurilor

5.     Jucării din materiale naturale (colectarea şi sortarea materialelor necesare realizării unor jucării; realizarea jucăriilor şi expunerea lor)

6.     Culorile anotimpurilor (desene cu tematică păsări, animale, flori, un anotimp preferat; realizare de afişe având tematică protejarea naturii)

7.     Anotimpurile în sunet ( cântece despre iarnă, primăvară, vară, toamnă; cântece despre animale, plante)

8.     Sport în aer liber

9.,,Cum ne comportăm în natură?’’

 

SUGESTII METODOLOGICE

       Copilul va învăța prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă la această etapă de vârstă și pentru a face față cu succes cerințelor școlare. Această etapă școlară reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilității gândirii, precum și a creativității elevului. Voi insista pe trezirea interesului copilului pentru mediul înconjurător, dar și pe dezvoltarea încrederii în propriile forțe. Jocul didactic, va predomina, asigurând participarea activă, individuală și în grup, care să-i permită exprimarea liberă a propriilor idei și sentimente. Voi pune accent pe spontaneitate, pe creativitate și caracterul practic al activităților. 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE

-        observarea sistematică;

-        autoevaluarea;

-        jocuri de rol;

-        realizarea de portofolii;

-        proiect ,,Animale dispărute’’

-        expoziţii,

-        încurajarea;

-        competiţia (întreceri);

-        serbări;

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.     Dumitru, Rada, Iordan, Irina. - „Natura în ochi de copil", opţional interdisciplinar clasele I-II, Editura „Petrion", Bucureşti, 2001.

2.     Claudiu ,Vodă. - „Din secretele naturii înconjurătoare", Editura „Ion Creangă", Bucureşti, 1987.

3.     Elliot, Jane., King, Colin. - „Enciclopedie generală pentru copii", Editura Aquila 93, Bucureşti, 1999

4.     Colecţiile revistelor: „Arborele lumii" şi „Terra Magazin".

5.     Angelica- Dana, Cozma. Ionica, Boţu- ,,Armonia Naturii’’, Ed. Imprimis, Iaşi, 2009;

6.     www.didactic.ro

7.     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, Programa Școlară aprobată prin Ordin al Ministrului Nr. 3418/19.03.2013

 

 

 

 

Categorie

Comentarii