Stimați colegi,

Școala Gimnazială Deleni - Iași vă invită să ne fiți parteneri în cadrul Proiectului Educațional Județean ”Comoara din labirintul lecturii”, ediția a III-a, 5 iunie 2018, adresat elevilor din clasele I-VIII, cadrelor didactice și instituțiilor partenere. Acest proiect își dorește să încurajeze lectura de plăcere și să valorifice potențialul creator și capacitățile artistice ale copiilor și cadrelor didactice, prin creații literare, desene, colaje sau prezentări ppt.

Detaliile și etapele concursului le găsiți în materialul atașat sau le veți primi prin email, cu rugămintea ca cei interesați să trimită Acordul de parteneriat scanat, după ce a fost înregistrat, semnat și ștampilat, pe adresa de e-mail ana.sfaiter@yahoo.com 

 

Şcoala Gimnazială Deleni,

Comuna Deleni, Jud. Iaşi                                        

Tel.: 0232 / 732050, Fax:  0232 / 732050                                                                                                                                     

e-mail: scdeleni@yahoo.com                                                    

Nr. înregistrare: 3419 Data: 30. 10. 2017                                    

    

 

COMOARA DIN LABIRINTUL LECTURII

Proiect județean

Rezumat:

Tipul activităţilor proiectului: concurs județean

Perioada de desfăşurare: 1 februarie 2018 – 31 iulie 2018;

Număr de elevi implicaţi: 100 elevi

Parteneri în proiect:

 1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
 2. Clubul Copiilor Hârlău – Director, Cordineanu Alexandru Bogdan
 3. Căminul Cultural ”Al. Tănase” – Deleni – Director, Chele Ștefan
 4. Biblioteca Orășenească Hârlău – Bibliotecar responsabil, Iuliana Voicu
 5. Biblioteca Comunală ”Al. Tănase” Deleni – Bibliotecar – Sava Maria
 6. Asociația de părinți a Școlii Gimnaziale Deleni
 7. Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” Iași – prof. Ariadna Maximiuc
 8. Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău – prof. Neicu Aurel
 9. Grup Școlar „Ion Holban”  Iași – prof. Constantinescu Ioana
 10. Liceul Tehnologic Hârlău – prof. Paula Lorela Iancu
 11. Școala Profesională ”Ștefan cel Mare” Cotnari – prof. Pralea Oana Elena
 12. Școala Gimnazială Poiana – prof. Hriscu Mihaela
 13. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalnița – prof. Galben Diana
 14. Școala Gimnazială Sirețel – prof. Cojocaru Mihai Marius
 15. Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Podu Iloaiei – prof. Zmău Ionela
 16. Școala Gimnazială Nr. 1 Todirești – prof. Buzatu Bogdan
 17. Școala Gimnazială Sticlăria – prof. Hrițcu Olga
 18. Școala Gimnazială Cârjoaia – prof. Ezaru Dumitru
 19. Școala Gimnazială Pârcovaci – prof. Crăciun Laura

Argument:     

Educaţia, în general, iar literatura în mod special, au scopul de a dezvolta la elev capacitatea de a inţelege şi a asimila lumea cu toate aspectele şi valenţele sale. Marea provocare cu care se confrunta profesorul în zilele noastre este analfebetismul funcțional, fenomen al căror efecte se observă cel mai pregnant la nivelul rezultatelor evăluărilor curente și al celor de nivel național. Corelată condițiilor socio-economice actuale, dizabilitatea comunicării, determină unele dintre cele mai grave perturbări ale comportamentului elevilor, ducând la dezvoltarea unor personalități deficitare.

Drept urmare, profesorul de limba şi literatura română are menirea de a-i facilita această descoperire, pentru ca ea să se dezvolte și să se extindă pe tot parcursul vieții, iar lectura reprezintă modalitatea deopotrivă cea mai frumoasă și mai eficientă pentru îndeplinirea acestui deziderat.

Scopul:

Promovarea și educarea unor atitudini pozitive față de lectură, dezvoltarea  unor abilități de viață, a relaţiilor sociale între copii și adulți, respectiv schimburi de modele de bună practică  între cadrele didactice, prin identificarea, stimularea, valorificarea abilităților de lectură conștientă şi promovarea talentului literar-artistic al celor 100 de elevi din școlile și instituțiile participante, privind rolul lecturii de plăcere în dezvoltarea personalității și cultivarea abilităților de învățare pe tot parcursul vieții

Obiective:

 1. Descoperirea nevoilor, preocupărilor și preferințelor elevilor în domeniul lecturii și stimularea gustului și preocupărilor pentru lectură a 100 de elevi.
 2. Cultivarea potențialului creator și a capacităților artistice ale copiilor și cadrelor didactice, prin conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie.
 3. Dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor şi talentelor elevilor în vederea constituirii potenţialului artistic viitor.
 4. Conștientizarea valorii artei literare și a manifestărilor ei specifice în diverse medii culturale.
 5. Implicarea cadrelor didactice și elevilor în realizarea schimburilor de experiență, participarea la concursuri și simpozioane.

Grup ţintă:

Elevi ai claselor I - VIII din unităţile de învăţământ participante;

Cadrele didactice și membri din instituţiile implicate.

 

Directă

X

Indirectă

X

Proiectul este cu participare:


 

Beneficiari:

Direcţi: elevii instituţiilor implicate în proiect, cadre didactice;

Indirecţi: părinţi, comunitatea locală

Impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă, asupra şcolii şi asupra partenerilor

Elevii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii, al relaţionării și vor conștientiza elementele intrinseci și extrinseci implicate în dezvoltarea preocupărilor pentru lectură.

Prin derularea activităţilor se va crea un climat de întelegere, toleranţă, comunicare empatică.

Resursele proiectului:

 • Resurse umane:
 • elevii din unităţile şcolare participante;
 • cadrele didactice;
 • directorii unităţilor de învăţământ participante.
 • Resurse materiale:
 • spaţiile  de învăţământ din unităţile implicate;
 • mijloace audio-vizuale;
 • creații literare: poezii/compuneri/eseuri;
 • ppt-uri
 • Resurse financiare:
 • contribuții individuale ale cadrelor didactice;
 • Resurse de timp - Perioada de desfăşurare: 1 februarie 2018 – 31 iulie 2018

Rezultate aşteptate:

Privind copiii

 • îmbunătăţirea performanţelor artistico – plastice, tehnice şi practice;
 • utilizarea diverselor materiale şi tehnici de lucru în realizarea lucrărilor;
 • dezvoltarea spiritul critic, autocritic;
 • îmbunătăţirea relaţiilor de interelaționare între elevi.

Privind cadrele didactice

 • abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient educaţional care să motiveze copilul în cadrul procesului instructiv – educativ.

Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate

 • creşterea gradului de implicare a  părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii.

Privind produsul finit al proiectului

 • realizarea unui CD (în format electronic cu ISSN) cu lucrările copiilor;

Bugetul proiectului:

Buget total                   Contribuţie proprie              Sponsorizări

2000 RON                     600 RON                         1400

 

Evaluarea:

 • expoziţii cu lucrările copiilor;
 • realizarea unui album cu poze şi a unui CD, cuprinzând aspecte din timpul derulării activităţii şi vizionarea lui de către părinţi, copii;
 • decernarea de diplome în cadrul concursurilor desfăşurate.

Diseminare:

 • organizarea  expoziţiei ”Comoara din labirintul lecturii”, la Şcoala Gimnazială Deleni și la Căminul Cultural ”Al Tănase” Deleni;
 • publicarea concursului în presa locală;
 • realizarea de fotografii;
 • popularizarea proiectului și a rezultatelor în cadrul Comisiei metodice, în revista şcolii şi pe   site-ul şcolii Gimnaziale Deleni;

Sustenabilitatea proiectului:

Se va realiza prima ediţie a CD-ului proiectului ce cuprinde  lucrări ale elevilor şi fotografii din timpul activităţilor.

După încheierea Proiectului vom menţine şi dezvolta parteneriatele încheiate şi vom căuta noi parteneri în vederea derulării unor noi activităţi din cadrul acestuia.

Persoane de contact şi relaţii suplimentare:

prof. Șfaițer Ana-Maria: ana.sfaiter@yahoo.com, tel: 0743795780, 0784159470

 

 

Diagrama Gantt

 

Nr. crt.

Activitatea

Noiembrie

2017

Decembrie 2017 Ianuarie 2018

Februarie – Martie 2018

Aprilie – Mai 2018

Iunie 2018

Iunie – Iulie 2018

ACTIVITĂȚI

Constituirea echipei de proiect

 1.  

Încheierea de parteneriate

Popularizarea proiectului la nivelul școlilor din județul Iași

3.

Activități filmate

Clubul de lectură împreună cu părinții

/ Dezbatere „Lectura – drept sau obligație?”

 1.  

Redactarea/realizarea lucrărilor

 1.  

Epoziția lucrărilor de tip benzi-desenate/

colaj

Prezentarea filmelor/materialelor ppt și a creațiilor literare

Simpozion „Provocări și limitări față în față cu lectura”

 1.  

Editarea broșurii/CD-ului cu creațiile elevilor și profesorilor participanți

 1.  

Trimiterea diplomelor și broșurilor/CD-urilor premianților și tuturor participanți-

lor

 

Şcoala Gimnazială Deleni,

Comuna Deleni, Jud. Iaşi                                        

Tel.: 0232 / 732050, Fax:  0232 / 732050                                                                                                                                     

e-mail: scdeleni@yahoo.com                                                   

Nr. înregistrare: 3419 Data: 30. 10. 2017                                    

    

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Mun. Iași, Str. Nicolae Bălcescu

Jud. Iași, Cod. 700117

Tel. 0232/268014

Nr. înregistrare: ............. Data: ............

 

COMOARA DIN LABIRINTUL LECTURII!

Ediția a III-a

Regulament de participare

 • Participanţii vor expedia lucrările până pe data de 15 mai 2018;
 • De asemenea, cei care au posibilitatea, le pot aduce personal sau trimite prin colegi, diplomele fiind trimise prin email sau în acelaşi mod.
 • Fiecare profesor va primi o diplomă şi adeverinţă pentru participarea la acest concurs.
 • Expoziţia se va organiza în incinta Şcolii Gimnaziale Deleni și la Căminul Cultural ”Al. Tănase” Deleni;
 • Jurizarea lucrărilor va avea loc pe data de 5 iunie 2018, de către organizatori;
 • Expedierea diplomelor se va realiza în perioada 1 – 31 iulie 2018, în funcţie de semnarea diplomelor

de către ISJ Iaşi;

 • Creațiile literare, filmulețele, materialele power-point și lucrările cadrelor didactice vor fi trimise în format electronic pe adresa: ana.sfaiter@yahoo.com, iar desenele și colajele vor fi trimise prin poștă, pe adresa şcolii: Şcoala Gimnazială Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi, cod poştal 707165, prof. Șfaițer Ana-Maria, cu specificaţia Pentru concursul „Comoara din labirintul lecturii”.

Fără taxă de participare!!

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

la Concursul Judeţean

COMOARA DIN LABIRINTUL LECTURII

           

Numele şi prenumele participantului/cadrului didactic: .....................................................................

Specialitatea: ........................................................................................................................................        

Unitatea de învăţământ: .......................................................................................................................

Adresa unde se vor  trimite plicurile cu diplomele: stradă, număr, localitate, judeţ, cod

..............................................................................................................................................................

Telefon cadru didactic: .........................................................................................................................

Adresă e-mail cadru didactic: ...............................................................................................................

Titlul lucrării: ......................................................................................................................................................

Participare:                                                                                           Secțiunea:

Directă:                                       

 

Indirectă:                                                                                                                                    

Bifați cu X modul de participare.

Pentru coordonare:

Nr. Crt.

NUME ȘI PRENUME

elev

Clasa

Secțiune/ Titlul lucrării

1.

2.

3.

 

Participant/Cadru didactic,

Numele și prenumele:

 

Director,                                                                    Coordonator,

Prof.Creangă Elena                                                         Prof. Șfaițer Ana-Maria

                                                                        Prof.Creangă Elena


 

 

 

Avizat,

                                                                 

Inspector educativ I.S.J. Iași __________

 

Regulament de organizare

Concurs interdisciplinar pe două module/ discipline (Limba și literatura română/TIC și Educație plastică)

A. ELEVI

 • Limba şi literatura română:

sectiunea I: - poezii, (clasele I-IV): Ai carte, ai parte!/ Cine știe carte, departe ajunge!

sectiunea a II-a: - compuneri/eseuri, (V-VIII): Omul fără carte e ca pomul necioplit/ Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci.

Educaţie plastică:

sectiunea I: - desene/colaje, (Clasele I-IV): Cartea-i ca o grădină pe care o duci în buzunar.

sectiunea aII-a: - benzi desenate (Clasele V-VIII): Scaunul pe care stai să nu fie mai mare decât teancul de cărți pe care le-ai citit.

 • Tehnologia informației și comunicării:

sectiunea I: - materiale ppt de maxim 15 de slide-uri (Clasele V-VIII): Nu se învață până la bătrănețe, ci se învață până la moarte!

B: CADRE DIDACTICE (Simpozion):

secțiunea I: lucrări de 3-5 pagini legate de tema proiectului, tehnoredactate în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, dimensiunea fontului – 12, la 1,5 rânduri. Titlul va avea dimensiunea de 14, fiind urmat de numele, prenumele și numele școlii/instituției. Bibliografia va fi notată la final, în ordinea următoare: numele și prenumele autorului, editura, orașul, anul apariției, pagina.

secțiunea II: exemple de bună practică originale (proiecte/activități educative, eseuri, referate etc.) cu un grad ridicat de interes pentru tema abordată.

 

Condiţii de participare

 • Un profesor poate participa cu 3 lucrări, indiferent de secţiune;
 • Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor, care sunt copiate de pe
 • internet şi care nu respectă tematica concursului.
 • Pe faţa lucrărilor se vor trece: numele şi prenumele elevului, titlul lucrării, clasa, şcoala,
 • localitatea, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
 • Colajele se pot pune în plicuri pe care vor fi notate datele de mai sus, spre a nu fi afectate lucrările.
 • Lucrările înscrise nu se restituie şi nu se admit contestaţii;
 • Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune;
 • Creaţiile literare vor fi pe suport A4, tehnoredactate în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, dimensiunea fontului – 12, la 1,5 rânduri. Titlul va avea dimensiunea de 14, fiind urmat de numele, prenumele elevului, a profesorului coordonator și numele școlii.
 • Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere, pe suport A4, respectând tematica concursului;
 • Materialele power-point nu vor depăși 15 side-uri, vor cuprinde numele şi prenumele elevului, titlul lucrării, clasa, şcoala, localitatea, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător și vor respecta tematica de concurs.
 • Participarea cadrelor didactice poate fi directă sau indirectă, cu rugămintea de a fi precizate materialele necesare în timpul atelierului de lucru din ziua premierii.

 

Criterii de evaluare a lucrărilor:

 • gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului;
 • contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată;
 • vor fi descalificate lucrările înscrise la alte concursuri, cele în care se observă intervenţia adulţilor, cele care sunt copiate de pe internet şi care nu respectă tematica concursului. 

Şcoala Gimnazială Deleni, Jud. Iaşi                                        

Tel.: 0232 / 732050                                                                  

Fax:  0232 / 732050                                                                  

e-mail: scdeleni@yahoo.com                                                   

Nr. înregistrare: 3419 Data: 30. 10. 2017                                 

  

Instituția................................................

Adresa ..................................................

..............................................................

Tel. .......................................................

Nr. înregistrare:......... Data:..................

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

 1. Prezentul acord se încheie între:

A. ŞCOALA GIMNAZIALĂ DELENI, Judeţul IAŞI, reprezentată prin Director Prof. Creangă Elena, Prof. Șfaițer Ana-Maria. Prof. Nistor-Marian Ioana, Bosianu Mihaela, Pleșcuță Maria Ionela, în  calitate de Aplicant.

     B. ............................................................, reprezentat prin Director……………………………. și…………………………………………………………………..…… în calitate de Partener.

2. Scopul acordului:

            Scopul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin

Proiectul educativ judeţean cultural-artistic  „COMOARA DIN LABIRINTUL LECTURII “.

 

3. Durata  parteneriatului: Este valabil în anul şcolar 2017 – 2018.

4. Obligaţiile părţilor:

            A) Aplicantul se obligă:

            - să informeze şcolile despre organizarea concursului;

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

- să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze concursul în şcoli;

- să participe la jurizarea concursului;

- să semneze diplomele de premii ale elevilor;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

6. Clauze finale ale acordului:

Prezentul contract poate fi modificat prin acordul reciproc al părţilor. Soluţionarea oricăror litigii se va face exclusiv pe cale amiabilă.

7. Dispoziţii finale:

            Proiectul educativ judeţean cultural-artistic  „Comoara din labirintul lecturii“ face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ şi cele publice din diferite judeţe în scopul educaţiei pentru dezvoltare comunitară.

8. Prezentul contract de parteneriat a fost încheiat într-un număr de două exemplare, astăzi

...................2017.

 

Aplicant,                                                                                             Partener,

   Şcoala Gimnazială Deleni, jud. Iaşi                                  Instituția.............................                           

Director,                                                                                        Director,

Prof. Creangă Elena                                                ..........................................                                   ...............................