B.1. Titlul proiectului :

            “Sărbătoarea Paştelui în imaginaţia copiilor”

B.2. Precizaţi tipul activităţii principale din cadrul proiectului.

                Concurs Interjudetean

 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:

         Domeniul cultural-artistic.

B4: Ediţia nr. IV

B5: Număr participanţi la proiect: 80

 

 1. REZUMATUL PROIECTULUI)
 1. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate;
 •   60 elevi si 10 cadre didactice

 

 1. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • Copiii şi cadrele didactice din învăţământul  preşcolar,primar, si gimnazial
 • Cadrele  didactice  îndrumătoare;
 • Părinţii elevilor participanţi;
 1. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
    1. Popularizarea concursului:  13 februarie 2018
    2. Inscrierea la concurs a unitatilor participante şi încheierea de parteneriate: 20 februarie – 2 martie 2018
    3. Înscrierea şi primirea lucrărilor: 5 martie – 16martie  2018
    4. Evaluarea si jurizarea lucrărilor : 19 martie  - 30 martie  2018
    5. Organizarea expoziţiei cu lucrările primite : 30 aprilie  - 13 aprilie 2018
    6. Anunţarea premiilor: 27 aprilie 2018
    7. Expedierea  diplomelor . 10 mai - 31 mai  2018

    Proiectul educaţional “Sărbătoarea Paştelui în imaginaţia copiilor ” implică în mod real elevii în propria formare urmărind atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală şi se  adresează elevilor claselor I-VIII, preşcolarilor şi cadrelor didactice din şcolile judeţului Dolj si din alte judete .

            Colaborarea dintre elevii şcolilor partenere , implicarea comunităţii locale este o activitate organizată, susţinută, conştientă. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora.

           Rezultatul actului lor creator devine astfel, cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă.

         Proiectul este iniţiat pentru a exprima (artistic) bucuria apropierii celor mai slăvite şi mai înălţătoare sărbători ale Creştinătăţii: Naşterea Domnului Iisus Hristos – Crăciunul, Sărbătoarea Sfintelor Paşti

Semnalele primite de la elevi, dar şi bunele relaţii de colaborare stabilite cu celelalte cadre didactice, îndreptăţesc aşteptările deosebite ale activităţilor propuse, permanentizând astfel preocuparea cadrelor didactice, a părinţilor şi a elevilor pentru conservarea patrimoniului cultural naţional, dezvoltarea capacităţii de manifestare a spiritului, deschis şi creativ. Proiectul îşi propune să confrunte idei, metode, tehnici şi modalităţi deosebite de lucru ale unor lucrări cu caracter artistic şi religios. De asemenea, îşi propune o mai bună relaţionare a elevilor cu membrii comunităţii. Creativitatea copiilor va prinde viaţă prin realizarea de obiecte decorative, ouă încondeiate, colaje, picturi, desene conform tematicii concursului . Proiectul  ,, Sărbătoarea Paştelui în imaginaţia copiilor  îşi propune să implice copii din ţară  să sărbătorească în mod inedit aceste sărbători.

         

 1. Impactul educativ estimat asupra grupului tintă.

            Ne propunem să contribuim prin acest proiect la creşterea calităţii actului educaţional şi creşterea competitivităţii. Sperăm că vom   îmbunătăţi competenţelor pedagogice şi ale  comunicării profesor – elev - comunitate. De asemenea urmărim creşterea prestigiului şcolii şi îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate. Pentru noi este foarte importantă comunitatea şi să realizăm un feed - back  real, util şi de calitate. Sperăm sincer în sporirea relevanţei şcolii în comunitate şi responsabilizarea comunităţii asupra problematicii din grădiniţe şi din şcoală. Un alt aspect este cel legat de participarea diferitelor şcoli din tot judeţul , astfel contribuim şi noi la creşterea prestigiului muncii educaţionale  la  toate nivelele de învăţământ .Foarte important pentru noi este aspectul legat de îmbunătăţirea cunoştinţelor religioase despre tradiţiile şi obiceiurile poporului român şi valorificarea potenţialului elevilor.

 

 1. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) 

În întreaga lume, unele dintre cele mai frumoase tradiţii au loc în preajma marilor sărbători religioase. Aceste tradiţii sunt prezente mai pregnant în zonele rurale, deoarece au fost mai puţin atinse de practicile economice moderne şi de dezvoltarea tehnologică. Din păcate, unele dintre aceste manifestări ale bucuriei umane sunt pe cale de dispariţie, dar în zilele noastre există o largă varietate de instrumente care ne pot ajuta să conservăm frumuseţea autentică a acestei moşteniri culturale. Însă, ca şi cetăţeni europeni, nu trebuie să ne rezumăm la cunoaşterea şi conservarea propriilor tradiţii, ci trebuie să depăşim graniţele culturale şi să ne raportăm la culturile celorlalte popoare, iar astfel să determinăm modul în care trecerea timpului sau diferenţele geografice au afectat tradiţiile şi obiceiurile pascale.

Şcoala este cadrul  în care elevii învaţă să se poarte în societate, să ia contact cu propria cultură, dar şi cu culturi diferite. Dirijarea lor spre o atitudine de promovare a valorilor naţionale vine în întimpinarea nevoilor fundamentale ale societăţii noastre, şi anume acelea de a-şi păstra o identitate la care să se raporteze permanent.

Chiar dacă tendinţa epocii contemporane este de a se rupe de o parte dintre datini şi de valorile pe care acestea le susţin, fiecare dintre noi avem o mare datorie - aceea de a ne şti tradiţiile şi obiceiurile.

Trăind într-un spaţiu multicultural, precum ţara noastră, este necesară cunoaşterea  şi valorificarea culturii minorităţilor naţionale, pentru o bună convieţuire. Având în vedere fenomenul de globalizare care a luat amploare în ultimii ani, dar şi accentul care se pune pe valorile naţionale, este imperios necesar ca educaţia să se concentreze şi pe promovarea propriilor valori, dar şi pe cunoaşterea şi aprecierea altor culturi.

 

D.2. Scopul proiectului;

Acest concurs îşi propune pe de o parte dezvoltarea afectivă a personalităţii individului prin educarea laturii moral – creştine şi  artistice iar pe de altă parte să-i facă pe elevi să înţeleagă, să respecte frumosul şi să-şi exprime bucuria momentului prin felicitări, colaje, lucrări plastice şi creaţii proprii.

 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;

 

 • Diseminarea  informaţiilor  obţinute  în urma derulării activităţilor din proiect sub forma unor exemple de bună practică aplicabile la nivel de clasă/şcoală .
 • Dezvoltarea relaţiilor de comunicare profesor-elev prin implicare a cel puţin 60% dintre profesorii elevilor din şcoli, în activităţile  proiectului.
 • Implicarea a cel putin 200 elevi in activităţi de loisir şi creativ-plastice organizate de şcolile partenere.
 • Realizarea unui sistem  alternativ de activităţi extraşcolare al căror efect să formeze un comportament asertiv şi atitudini pozitive la cel puţin 50% dintre elevii grupului ţintă.

 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;

           Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul sunt cadrele didactice, preşcolari, şcolari clasei pregătitoare şi claselor  I- VIII,  specialişti implicaţi  în învăţământul preşcolar , primar şi gimnazial,  prin promovarea  artei  ca mijloc de păstrare a adevăratelor valori morale, prin acţiuni comune: de valorificare a învăţăturilor Bisericii noastre strămoşeşti, dându-ne astfel, exemple de urmat elevilor noştri (de înţelegere, respect, moralitate, credincioşie faţă de Dumnezeu şi Biserică).

 

D.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;

Beneficiari direcţi:

 • preşcolari şi elevii, categoria cea mai numeroasă;
 • cadrele didactice implicate în proiect;
 • instituţiile partenere;
 • instituţiile/organizaţiile/întreprinzătorii care vor colabora la realizarea proiectului;

Beneficiari indirecţi;

 • membrii familiilor elevilor implicaţi in proiect;
 • colegii elevilor implicaţi în proiect;
 • toate cadrele didactice din şcolile implicate în proiect ;
 • beneficiarii efortului de promovare a acţiunilor proiectului;
 • membrii comunităţii locale;

D.6. Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni);

 • Incepe pe 13.02.2018
 • Se finalizeaza pe- 30.05.2018

 

D.7. Descrierea activităţilor

 Activitatea nr1 .

                         b. Titlul activităţii: Popularizarea concursului

c. Data/perioada de desfăşurare/   - 13 Februarie 2018

d. Locul desfăşurării. Scolile partenere

e. Participanţi: cadre didactice, parinti,

f. Parteneri. Scolile implicate in proiect

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri

      Activitatea constă in postarea pe site-ul www.didactic.ro ” a Concursului Interjudetean

    si realizarea de   postere , afişe postate  în diferite locuri ale localitatile scolilor

      partenere.

h. Responsabil.  Consilier Educativ. Prof. Mazilu Mariana

                         - cadre didactice coordonatoare.

i. Beneficiari: elevii participanţi la concurs, cadrele didactice

 

 Activitatea nr.2 .

                         b. Titlul activităţii: Inscrierea scolilor partenere şi încheierea de parteneriate.  

c. Data/perioada de desfăşurare: 20 februarie / 2 martie  2018

d. Locul desfăşurării. Şcoala Gimnaziala Segarcea

e. Participanţi:   cadre didactice  din scolile partenere  

f. Parteneri. Şcolile implicate in proiect

g. Descrieţi pe scurt activitatea,

      Activitatea constă in inscrierea de catre  scolile participante la concurs pana la data 02 martie  2018  prin trimiterea parteneriatelor  fără a depăsi termenele limită.

 

Activitatea nr.3 .

                         b. Titlul activităţii: Inscrierea si primirea lucrarilor 

c. Data/perioada de desfăşurare/ 5 martie  / 16.martie  2018

d. Locul desfăşurării. Scoala Gimnaziala Segarcea

e. Participanţi:  elevii si cadre didactice  din scolile partenere  

f. Parteneri. Scolile implicate in proiect

g. Descrieţi pe scurt activitatea,

      Activitatea constă in inscrierea si trimiterea lucrarilor de catre  elevii scolile participante la concurs pana la data  30 martie  2018  prin trimiterea fișei de înscriere atasate fara a depasi termenele limita.

h. Responsabil.  Consilier Educativ. Prof. Mazilu Mariana

                         - cadre didactice coordonatoare.

i. Beneficiari: elevii participanţi la concurs, cadrele didactice

 

 Activitatea nr. 4 .

                         b. Titlul activităţii: Evaluarea si jurizarea lucrarilor

                         c. Data/perioada de desfăşurare/ 19  martie  / 30 martie 2018 

d. Locul desfăşurării. Scoala Gimnaziala Segarcea

e. Participanţi:  elevii si cadre didactice  din scolile partenere  

f. Parteneri. Scolile implicate in proiect

g. Descrieţi pe scurt activitatea

      Activitatea constă in evaluarea si  jurizarea  lucrarilor  de către 

organizatori şi partenerii concursului,  lucrarilor trimise  de catre  elevii scolile

participante   la concurs  formată din reprezentanți ai IȘJ Dolj, reprezentanți ai școlii,  a lucrarilor si stabilirea premiilor pe fiecare sectiune de  concurs .

h. Responsabil.  Consilier Educativ. Prof. Mazilu Mariana

                         - cadre didactice coordonatoare.

i. Beneficiari: elevii participanţi la concurs, cadrele didactice

                      Modalităţi de evaluare: participanții la activitate vor primi diplome cu premiile:I,II și

                                                              III și mențiuni pentru elevi

 

 Activitatea nr .5

                         b. Titlul activităţii: Organizarea  expoziţiei cu lucrările candidatilor

c. Data/perioada de desfăşurare/ 30 martie - 13  aprilie 2018-

d. Locul desfăşurării. Scoala Gimnaziala Segarcea

e. Participanţi:  elevii si cadre didactice  din scolile partenere  

f. Parteneri. Scolile implicate in proiect

g. Descrieţi pe scurt activitatea

      Activitatea constă in realizarea unor panouri cu  lucrarilor trimise  de catre  elevii

scolile participante   la concurs .

h. Responsabil.  Consilier Educativ. Prof. Mazilu Mariana

                         - cadre didactice coordonatoare.

i. Beneficiari: elevii participanţi la concurs, cadrele didactice

 

Activitatea nr . 6

                         b. Titlul activităţii: Anuntarea premiilor

c. Data/perioada de desfăşurare/ 27  aprilie  2018-

d. Locul desfăşurării. Scoala Gimnaziala Segarcea

e. Participanţi:  elevii si cadre didactice  din scolile partenere  

f. Parteneri. Scolile implicate in proiect

g. Descrieţi pe scurt activitatea

      Activitatea constă in anuntarea premiilor obtinute de catre elevii

scolile participante   la concurs in  lucrarilor trimise  de catre acestia.

h. Responsabil.  Consilier Educativ. Prof. Mazilu Mariana

                         - cadre didactice coordonatoare.

i. Beneficiari: elevii participanţi la concurs, cadrele didactice

 

Activitatea nr .7

                         b. Titlul activităţii: Expedierea diplomelor

c. Data/perioada de desfăşurare/ 10 mai  – 30 mai 2018  

d. Locul desfăşurării. Scoala Gimnaziala Segarcea

e. Participanţi:  elevii si cadre didactice  din scolile partenere  

f. Parteneri. Scolile implicate in proiect

g. Descrieţi pe scurt activitatea

      Activitatea constă in expedierea diplomelor   elevii scolile participante   la concurs  pe adresele specificate pe lucrarile participante la concurs.

h. Responsabil.  Consilier Educativ. Prof. Mazilu Mariana

                         - cadre didactice coordonatoare.

i. Beneficiari: elevii participanţi la concurs, cadrele didactice

 

 

 

 

 

 

 

 

D.8. Diagrama Gantt a activităţilor.

Nr. crt.

Obiectiv specific

Activitate

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Responsabili

 

 

1.

Diseminarea  informaţiilor  obţinute  în urma derulării activităţilor din proiect.

 Materializarea rezultatelor proiectului prin realizarea unui volum/publicaţie cu ISBN  ce conţine exemple de bună practică ale elevilor şi ale cadrelor didatice.

 

 

 

 

 

 

 

Mazilu Mariana

Organizarea unor evenimente de diseminare în  unităţile școlare sub forma unor exemple de bună practică aplicabile la nivel de clasă/şcoală      

 

 

 

 

 

Echipa de proiect,

Profesorii participanţi

 

2.

Dezvoltarea relaţiilor de comunicare profesor-elev prin implicare a cel puţin 60% dintre profesorii elevilor participanti la proiect

 

Creşterea  numărului de cadre didactice implicate (echipele de proiect din fiecare şcoală)

 

 

 

 

 

 

 

Pătru Diana

 

Realizarea de  relaţii de comunicare profesor- elev  eficiente din şcolile participante , în cadrul  activităţilor  proiectului.

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect,

Profesorii participanţi

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicarea a cel putin 200 elevi in activităţi de loisir şi creativ-plastice organizate de şcolile partenere

 

 

 

 

Organizarea unor activităţi de loisir organizate  prin concursuri de  colaje, eseuri, desene.

 

 

 

 

 

 

 Ciucă Maria

Pastae Simona

 

Creşterea

interesul  elevilor pentru activitaţile organizate în cadrul proiectului

 

 

 

 

 

Profesorii participanţi

 

 

4.

 

 

 

 

 

Realizarea unui sistem alternativ de activităţi extraşcolare intre elevii grupului ţintă.

 

 

 

Monitorizarea   cadrelor didactice care au interacţionat în cadrul proiectului  în vederea realizării de activităţi  extraşcolare între membrii grupului ţintă

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect,

Profesorii participanţi

 

Monitorizarea numărul de lucrări realizate în grup.

 

 

 

 

 

Profesorii participanţi

 

D.9.  Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului

 1. realizarea materialelor pentru toate secţiunile propuse în calendar;
 2. participarea la concurs a unui număr cât mai mare de copii ;
 3. contribuirea  la dezvoltarea spiritului de observaţie, la stimularea

creativităţii,  a  perspicacităţii în gândire şi acţiune;

 1. realizarea expoziţiei  cu lucrări ale copiilor/elevilor;
 2. Premierea lucrărilor;
 3. Încheierea unor parteneriate educaţionale între unităţi şcolare

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului

 1. Aplicarea proiectului va fi urmarita in fiecare etapa , punandu-se accent pe munca efectiva cu  copiii;
 2. Realizarea de portofolii cu lucrările efectuate de elevi;
 3. Întocmirea de albume cu fotografii însoţite de impresii ale copiilor şi ale învăţătorilor;
 4. Crearea unor CD-uri cu aspecte din activităţile desfăşurate;
 5. Realizarea panoului proiectului ;
 6. Analiza fiecărei activităţi şi a rezultatelor obţinute sub forma unor ,,jurnale de bord’’;

 

D.11. Modalităţi de asigurare a continuităţii /sustenabilităţii proiectului

            Activităţile şi rezultatele din cadrul acestui proiect vor putea fi uşor continuate şi extinse prin realizarea de noi parteneriate în cadrul unor proiecte similare sau prin iniţiativa proprie din partea altor instituţii. În următorii ani vom desfăşura celelalte ediţii ale proiectului  Valorificarea rezultatelor proiectului se va face prin publicarea tuturor lucrărilor în revista “Cuvinte peste timp ” şi prin realizarea unui material auxiliar de specialitate pentru a prezenta realizările din proiect .

 

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului .

 1. Mediatizarea proiectului în mass-media locală, reviste şi site-ul
 2. Publicarea în revista ,, Cuvinte peste timp”
 3. Postere afişate în diferite locuri din oraş
 4. Prezentarea proiectului la nivelul cercurilor pedagogice din grădiniţă şi şcoală
 5. Mentinerea expozitiei pe o perioada de 2 saptamani, pentru a putea fi vizitata de alte institutii de invatamant sau alte persoane;

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului .

 1. Parteneri implicati in proiect sunt:
 • Scoala Gimnaziala Pielesti , Şcoala Gimnazială Drănic, Scoala Gimnaziala Virtop.                                                       Scoala Gimnaziala Salcuta,  Scoala Gimnaziala “Barbu Ionescu” Urzicuta  ,Scoala Gimnaziala “O Goga” Oradea . Scoala Gimnaziala “ Ecaterina Teodoroiu” Braila .Liceul Tehnologic” Horia Vintila” Segarcea, Gradinita cu PP. “Bucuria Copiilor” Medias Sibiu , Scoala Gimnaziala Cerat Scoala Gimnaziala Dragotesti Scoala Gimnaziala CarnaLiceul de Arte Marin Sorescu Craiova Gradinita cu PP “Eden” Craiova Scoala Gimnaziala Motatai Liceul Teoretic” Ionete Aurelian “ Malu Mare , Scoala Gimnaziala Calopar  .

      

 

 1. Atributiile partenerilor implicati in proiect sunt:

- Să se informeze despre desfăurarea  concursului ;

-Să respecte regulamentul pe sectiuni;

-Să respecte termenele planificate.

-Să înscrie elevii în concurs;

-Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;

-Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;

-Să distribuie elevilor participa